تبلیغات
ادبیات بروجرد - سؤالات فارسی سوم
 
ادبیات بروجرد
سه شنبه 23 آبان 1391 :: نویسنده : ادبیات بروجرد(گودرزی)

برای مشاهده  ی  این قسمت به ادامه  ی مطلب مراجعه نمایید:

آزمون های فصل 3 / فارسی سوم

1- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

1- مستمع : شنونده 2- اسرار : پافشاری 3-مسخّر : رام و مطیع 4- حقّه : ظرف یا جعبه ی کوچک برای نگهداری جواهر

2- کدام مصراع به این آیه (اسرا ، آیه ی 44 ) تلمیح دارد ؟ « و اِن ِمِن شی ء ِِ الّا یُسبِحُ و بحمدِهِ ولکن لا تَفقهونَ تسبیحَهُم .»

1- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است 2- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند 4- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

3- هیچ مصراعی مطابق « جایگاه درست اجزای سخن » نیست مگر :

1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار 2- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

3- راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار 4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

4- مفرد « مواعظ » کدام است ؟

1- وعظ 2- واعظ 3- موعظه 4- موعظ

5- با توجه به بیت « تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار » کدام توضیح غلط است ؟

1- واژه ی غفلت و حیف ، فارسی هستند 2- بیت آرایه ی تشبیه ، تشخیص ، مراعات نظیر و تضاد دارد

3- بنفشه معمولاً سر به پایین دارد ( رمز سر به گریبانی و سوگواری ) و گل نرگس مانند چشمی است که می نگرد

4- مصراع دوم یک فعل ربطی موجود و دو فعل اسنادی محذوف دارد

6- کدام گزینه ، غلط املایی دارد ؟

1- شکرگزار 2- خدمتگزار 3- خوابگزار 4- بنیانگزار

7- کدام بیت علاوه بر تأکید بر راستگویی ، آرایه ی « واج آرایی » هم دارد ؟

1- گر راست گویی و در بند بمانی به زان که دروغت دهد از بند رهایی

2- راستی کن که راستان رستند در جهان راستان قوی دستند

3- طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

4- امیر المؤمنین فرمود : ای خلق صداقت پیشه ی اهل نجات است

8- کدام یک جمع نیست ؟

1- الوان 2- اسرار 3- اقرار 4- اَنعام

9- کدام توضیح غلط است ؟

1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار : منظور صبح روز اول بهار است

2- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است : خداوند دل یعنی : صاحب دل ، آن که امور و زیبایی ها را از طریق ذوق در می یابد

3- فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار : انار به یاقوت تشبیه شده است

4- هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار : « ت » در فکرت نقش مضاف الیهی دارد .

10- همه ی ابیات جزء ادبیات تعلیمی اند به جز :

1- پرورده ی عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتم

2- پند گیر از مصائب دگران تا نگیرند دیگران از تو پند

3- جهان سر به سر حکمت و عبرت است چرا بهره ی ما همه غفلت است

4- به نیکی گرای و میازار کس ره رستگاری همین است و بس

11- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

1- صنع : آفرینش ، احسان 2- میغ : باران 3- قوس قزح : رنگین کمان 4- برّ و بحر : خشکی و دریا

12- کدام جمع مانند بقیه نیست ؟

1- جواهر 2- معادن 3- انواع 4- نباتات

13- نوع دستوری کلمه ی « چون » در کدام گزینه با بقیه فرق می کند ؟

1- بچه را چون نگاه دارد 2 - آشیان خویش چون کند

3- زمین چون دیبای هفت رنگ گردد 4- غذا چون جمع کند

14- در کدام گزینه فعل اِسنادی نیست ؟

1- اگر در خانه ای شوی 2- مدهوش و متحیّر شوی

3- و این عالم ، خانه ی خداست 4- بچه را چون نگاه دارد تا بزرگ شود

15- زندگی نامه ی زیر مربوط به کدام نویسنده است ؟

« از دانشمندان معروف دوره ی سلجوقی است . در فقه و حکمت و کلام استاد بود . به مدت پنج سال در مدرسه ی نظامیه تدریس کرد . مدفون در طابران توس است . از آثار او کیمیای سعادت و نصیحه الملوک را می توان نام برد . »

1- ابوالفضل بیهقی 2- محمد غزالی 3- احمد غزالی 4- فردوسی

16- مقصود از عبارت « خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد » در کدام گزینه آمده است ؟

1- تنگ چشمی انسان 2- کوتاه نظری بشر 3- کوچکی چشم انسان 4- بزرگ بودن خانه

17- کیمیای سعادت در چه قرنی و به چه نثری نوشته شده است ؟

1- قرن پنجم به نثر مسجّع 2- قرن چهارم به نثر ساده

3- قرن پنجم به نثر ساده 4- قرن چهارم به نثر مسجّع

18- برای ترکیب « سریر ملک » کدام تلفظ درست است ؟

1- مُلک 2- مَلِک 3- مِلک 4- مَلَک

19- در بند اول درس « شگفتی های آفرینش » کدام ویژگی نیست ؟

1- تکرار افعال 2- کوتاهی جمله ها 3- شبکه ی معنایی و مراعات نظیر 4- آرایه ی تشخیص

20- املای کدام کلمه با توجه به معنی ، غلط است ؟

1- قندیل : چراغ دان 2- غناعت : راضی بودن به آنچه در اختیار داری ، صرفه جویی

3- قصر : کاخ 4- غافل : بی خبر

21- کدام بیت مفهوم شعر حِکمی را دارد ؟

1- به عبرت نظر کن که گردون چه کرد فریدون کجا رفت و قارون چه کرد

2- آب شد برف زرد کوه سفید تکه یخ ها به گریه افتادند

3- آمد نوروز و هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده باد

4- دلی دارم خریدار محبت کزو گرم است بازار محبت

22- کدام مصراع به جا به جایی اجزای سخن نیاز ندارد ؟

1- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند 2- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب

3- خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار 4- نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را

23- در کدام گزینه ترکیب وصفی نیامده است؟

1- تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

2- چو بانگ رعد خروشان که پیچید اندر کوه جهان پر است از گلبانگ عاشقانه ی ما

3- گهی اسرار قرآن باز گوید گه از قول پیمبر راز گوید

4- نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار

24- جمع مکسر واژه های « بحر ، صورت و فهم » ، در کدام گزینه آمده است ؟

1- بِحار ، تصاویر ، مفهوم 2- بحور ، صُوَر ، افهام

3- بحور ، تصورات ، افهام 4- بحار ، صور ، تفاهم

25- کدام گزینه ویژگی نثر کهن فارسی را دارد ؟

1- این میوه ها جبرئیل بیاورد تا فرزندان او آن را می کارند

2- بارالها ! ما را در راه راست استوار دار

3- نخست باید طالبان حقیقت را یافت

4- هنگام بهار بنگر و تفکر کن

26- کدام بیت دارای شبکه ی معنایی بیشتری است ؟

1- بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران

2- ابر و باد و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

3- با بدان بد باش و با نیکان نکو جای گل گل باش و جای خار خار

4- در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است

27- مفهوم مصراع « سعدیا راست روان گوی سعادت بردند » در کدام گزینه نیامده است ؟

1- راست گو را همیشه راحت بیش 2- راستی پیشه کن ز غم رستی

3- راستی را زوال کی باشد ؟ 4- راستی عمل نیک بختان است

28- در کدام گزینه « مُسند » به کار رفته است ؟

1- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب 2- خبرت هست که مرغان سحر می گویند

3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند 4- دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

29- در کدام جمله « مفعول » اسم مشتق است ؟

1- من تمام داستان های مشهور کشورم را می خوانم

2- کتابچه ای را که دوست داشتم خریدم

3- باید با شکیبایی و بردباری کارها را انجام دهیم

4- گله داران بجستند و سیل گوسفندان را در ربود

30- کدام بیت جناس ندارد ؟

1- سر چمان من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

2- بهرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

3- ای دوست چنان بزی که بعد از مردن انگشت گزیدنی به یاران ماند

4- یاد یاران یار را میمون بود خاصه کان لیلی و این مجنون بود

31- هدف از شعر تعلیمی ، رسیدن به ......................... و .................... است .

1- سعادت و زندگی بهتر 2- سعادت و تفریح 3- پیروزی در جنگ و ظفر 4- مدح و ستایش

32- کدام قالب شعری برای شعر های مواعظ یا حکمی مناسب نیست ؟

1- مثنوی 2- قصیده 3- رباعی 4- قطعه

33- با توجه به بیت زیر مفهوم « تنبیه » چیست ؟

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

1- بیدار کردن و هشیار ساختن ، بیدار باش 2- آفریدن

3- تنبیه بدنی کردن 4- تسبیح

34- کدام گزینه ترکیب اضافی – ترکیب وصفی است ؟

1- تماشای بهار – مرغان سحر 2- خواب جهالت – گل صد برگ

2- خوشه ی زرین – مرغان سحر 4- گل صد برگ – رخ زیبا

35- کدام گزینه جمع مکسر نیست ؟

1- الوان 2- مواعظ 3- بامداد 4- اسرار

36- سریر ، یعنی :

1- تخت 2- صندلی 3- تاج 4- آسمان

37- مفهوم عبارت « ما اکثر العبر و اقل الاعتبار » با کدام بیت پیوند دارد ؟

1- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

2- این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

3- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

38- معنای کدام واژه نادرست است ؟

1- غفلت : بی خبری ، ناآگاهی 2- عنب : انگور 3- حقه : جعبه ای کوچک 4- حیران : خوش حال

39- کدام ترکیب وصفی است ؟

1- روی زمین 2- دیبای هفت رنگ 3- حشرات زمین 4- آشیان خویش

40- املای کدام واژه با توجه به معنا غلط است ؟

1- بهر : دریا 2- قوس قزح : رنگین کمان

3- سعادت : خوشبختی 4- متحیر : سرگشته و حیران

با تشکر از گروه راهنمایی ازنا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید

این وبلاگ جهت استفاده ی همکاران ارجمند گروه ادبیات متوسطه ی اول و دانش آموزان گرامی

طراحی شده است، هر چند که کار حقیر در مقابل دریای بدون ساحل ادبیّات، آفتاب به

گز پیمودن است.

مدیر وبلاگ : ادبیات بروجرد(گودرزی)
پیوندها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :جملات شریعتی