تبلیغات
ادبیات بروجرد - آزمون فارسی متوسطه ی اول ویژه ی دبیران ادبیات (با سپاس از آقای برومند)
 
ادبیات بروجرد

بنام خدا

آزمون پایان دوره فارسی دوره متوسطه ی اول

1- کتاب فارسی دوره متوسطه  اول به .................................. توجه دارد .

      الف : مهارت های زبانی      ب : به مهارت های فرا زبانی        ج: به هردو         د: به هیچکدام

 

2- کتاب فارسی دوره متوسطه  اول بر پایه ..................................  بر نامه ریزی شده است . 

الف : پنج عنصر در چهار پهنه .                           ب : چهار عنصر در پنج عرصه . 

ج: چهار عنصر در چهار پهنه .                            د: پنج عنصر در پنج عرصه  .  

 

3- در هر تدریس چه اتفاقی با ید صورت پذیرد ؟ 

 الف : دانش آموز را به تعقل وا داریم که به ایمان برسند .

 ب : به علم و پس  از کسب آن  ، به عمل برسند .

ج : هدف اینست که به اخلاق دست یابند و در نهایت جامعه ی اخلاق گرا داشته باشیم .

د : همه موارد

 

4-       ساختار کلی کتاب اول متوسطه به ............... فصل و .................. درس برنامه ریزی شده است .

   الف : هشت فصل و 21 درس                      ب : هشت فصل و 17 درس  

    ج :  هفت فصل و 17 درس                    د : هفت فصل و 21 درس    

 

5 – ساختار هر درس عبارت از :

 الف : متن – تصویر – فعالیت ها                       ب : متن – تصویر- خود ارزیابی

 ج : متن – تصویر- کار گروهی                        د : متن – تصویر- خود ارزیابی – نوشتن

 

6- کدام گزینه از اهداف خود ارزیابی نیست .

الف : تقویت توجه ، دقت و تمرکز حواس .               ب : ایجاد فضای تعامل ، نقد و هم فکری .

ج : گسترش دایره دید در خواندن .                        د : ارزیابی میزان درک دانش آموز.

 

7- کدام گزینه نادرست  است.

الف : دانش های زبانی فرصتی برای طرح مباحث دستوری، نگارشی و زبانی است .

 ب : دانش های ادبی فرصتی برای شناخت ساختمان نحوی زبان فارسی است .

ج: مباحث مربوط به مطالعه ، دانش آموزان را با مطالعه و روش های درست آن آشنا می کند.

د: در کار گروهی دانش آموزان در گروهای خود به پاسخ مشترک و مناسب می رسند .

 

8- کدام گزینه در مورد شعر خوانی نادرست است .

الف : باعث ایجاد نشاط و شگفتی می شود .              

ب : زمینه ی منا سبی برای زبان آموزی و شناخت واژگان د ست می دهد .

ج : باعث آشنایی با ادبیات و فرهنگ و تقویت ذوق می شود .

د: با عث توسعه و تقویت عادات و آداب پسندیده می شود. 

 

9- گدام گزینه در مورد روان خوانی صحیح است .

الف : برای پر کردن اوقات فراغت .                  ب : آشنایی با شخصیت و قهرمان داستانها

ج: توانایی به کارگیری شیوه مناسب خواندن         د: تقویت مهارت داستان نویسی .

 

10- کدام گزینه نادرست  است.

الف : حکایتها از متون معاصر انتخاب شده اند.

ب:  حکابتها بر مهارت خواندن توجه دارد.

ج: حکایتها بعنوان مکمل محتوا و مفاهیم فصل است .

د: حکایتها باعث آشنایی با نویسندگان و کتب آنان می شود .

 

11- « دیده را فایده آنست که دلبر بیند                         گر نبیند چه بود فایده بینایی »

             نوع «را» در مصرع اول :

الف : « را» زاید            ب : « را» فک اضافه    ج : « را» حرف اضافه      د : « را» نشانه ی مفعول

 

12 – مفعول در کدام گزینه بکار نرفته است .

الف : من کتابی را که می خرم می خوانم .

ب : داستانی را اکنون خواهید شنید ، اثر جلال آل احمد است .

ج : آنچه مجید می خواند داستان است نه نامه یا چیز دیگر.

د : شخصی را پسر در چاه افتاد ، گفت : جان پدر . . . . 

 

13 – نوع « را»   را در عبارت زیر مشخص کنید .

         « منت خدای را عز و جّّل که طاعتش موجب قربت است و . . . . »

 الف : « را» زاید            ب : « را» فک اضافه    ج : « را» حرف اضافه      د : « را» نشانه ی مفعول

 

14- در کدام گزینه « را » به معنی حرف اضافه نیست .

 الف : من نیز اگر چه نا شکیبم              روزی دو برای مصلحت را

 ب : موش آهو را گفت : . . . .

 ج : صبح را صبوح  می خوردند و . . .

 د : قضا را من و پیری از فاریاب .

 

15 – نوع تشبیه را از نظر ارکان مشخص کنید .

     « آن یار کزو خانه ی ما جای پری بود           سر تا قدمش همچو پری از عیب بری بود »

الف : تشبیه مجمل       ب : تشبیه مرسل مفصل        ج : مجمل موکد           د : تشبیه بلیغ

 

16- نوع تشبیه را از نظر ارکان مشخص کنید .

      « گل به صحرا درامد چون آتش »

الف : تشبیه مجمل            ب : تشبیه مرسل مفصل         ج : مجمل موکد         د : تشبیه موکد

 

17 – در کدام گزینه مراعات نظیر بکا ر رفته است .

 الف : با بهاری که می رسد از راه .                          ب : بهتر از هر چه هست در دنیا .

 ج : مثل یک شاخه گل جوانه بزن .                          د : زندگی برتو لبخند می زند .

 

18 –  حدیث امام حسین ( ع ) که می فرماید : « یا ابن آدم َََانکَِ انت ایام » با کدام جمله مطابفت دارد .

  الف : ای بنی آدم  روزها مانند ابر می گذرد .              ب : زندگی مجموعه  ای از روزها و ماه هاست .

  ج : ای فرزند آدم عمر حقیقی را دریاب .                   د : ای بنی آدم روزهای از دست رفته جز اندوه چیزی ندارد .

 

19 – گزینه صحیح کدام است .

   الف : داستان « گذر کردن اسکندر از گورستان . . .  »  در رساله قشیری نقل شده است .

    ب : مولف « بستان العارفین » نا معلوم و احتمالا در قرن ششم نگارش یافته است .

   ج : رباعی از چهار بیت تشکیل شده است .

    د : از قالب رباعی می توان برای بیان داستان استفاده کرد .

 

 20- کدام یک ازگزینه های زیر درست است .

    الف : همه نهادها فاعلند .                         ب : همه فاعل ها نها دند .

    ج : هر فاعلی نهاد نیست                         د : فا عل غیر از نهاد است .

 21 – در بیت زیر چه آرایه ای بکار رفته است .

                 « فتاد از پای کرد از عجز فریاد                ز شاخی مادرش آواز سر داد »

الف : تضمین                  ب : مبالغه               ج : کنایه                 د : تشبیه

 

  22 - ............... شعری است  حداقل دو بیت  که مصراع های زوج آن با هم  قافیه است .

  الف : مثنوی                  ب : چهار پاره                      ج : رباعی                   د : قطعه

 

 23 – حلقه ی اتصال قالب سنتی با شعر نیمایی  و ابداعات بعد از مشروطه است .

    الف : مثنوی                  ب : چهار پاره                      ج : شعر نو                    د : قطعه

 

 24 – این لحن با ید به گو نه ای ادا شود که شنونده  برای انجام کاری شهامت و شجاعت پیدا کند .

    الف : ستایشی                  ب : نعلیمی                       ج : تغزلی              د : حماسه ای 

 

25- درخوانش این گو نه متنها باید به دو اصل ،تقدس بارگاه کبریایی و رابطه صمیمانه بنده با آفریدگار،  توجه شود .

       الف :  لحن ستایشی      ب : لحن  نیایشی         ج : لحن مدحی        د : لحن اندرزی 

 

 26- بیت زیر را با چه لحنی باید خواند.

                « محمد کافرینش هست خاکش            هزاران آفرین بر جان پاکش »

       الف :  لحن ستایشی           ب : لحن  نیایشی          ج : لحن مدحی      د : لحن روایی 

 

 27 – از این لحن برای خواندن داستان و حکایت استفاده می شود .                                                                                           

    الف :  لحن تعلیمی        ب : لحن  نیایشی        ج : لحن مدحی                 د : لحن روایی 

 

 28- احساسی ترین و لطیف ترین لحن برای ..................... به کار می رود .

     الف :  لحن ستایشی      ب : لحن تغزلی     ج : لحن مدحی                 د : لحن نیایشی 

 

 29 – در خوانش چنین متنی باید لحن تضرع ، ابتهال و التماس  لحاظ شود .

  الف :  لحن تعلیمی                  ب : لحن  نیایشی                   ج : لحن مدحی                 د : لحن ستایشی  

 

 30 –  برای خوانش درس « زنگ آفرینش » از چه لحنی استفاده می شود .

   الف :  لحن روایی        ب : لحن  نیایشی        ج : لحن مدحی                 د : لحن تعلیمی 

 

 31 - کدام گزینه نادرست  است.

  الف : در نوشتن املا دقت و سرعت موجب می شود که متن به دور از هر گونه خطا باشد .

  ب : واژ های هم آوا از مباحث دشوار املایی است . شناخت شکل درست آنها به معنای آنها در جمله وابسته است .

  ج : در املا از خط تحریری استفاده شود .

  د : یکی از راههای تقویت املا پرورش مهارت خوب گوش دادن است .

 

 32 -  گزینه ی صحیح کدام است .

   الف : نیاز نیست در نوشته های خود به واژهای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی توجه کرد .

    ب : هر گاه بخواهیم پدیده ای را توصیف کنیم به کلیات آن توجه می کنیم .

   ج :  « تکرار» در نظم و نثر باعث زیبایی نوشته می شود.

   د : کلمات مخفف را معمولاٍٍٍٍ ٌبه همان صورت که تلفظ می شوند باید نوشته شوند. 

 

  33- یکی از راهای تقویت نگارش ...................... است .

     الف : استفاده از تشبیه                                             ب : بکار بردن ضرب المثل        

     ج : باز گردانی آثار کهن به زبان فارسی امروز            د : استفاده از کلمات مخفف  

 

  34 - کدام گزینه نادرست  است.

  الف : یکی از راههای مناسب در نوشتن طرح پرسش در باره موضوع و پاسخ آنهاست .

  ب : در نوشتن انشا باید به  دقت و صحیح نویسی توجه کرد . 

  ج : ارتباط  بین جمله ها با استفاده از کلمات مناسب، باعث انسجام و یکپارچگی نوشته می شود .

  د : اساس بسیاری از داستانها ، فیلم ها و آثار هنری ،   خاطرات است .

 35 – گزینه نادرست کدام است .

    الف : استفاده از نماد فقط در ادبیات جهان رایج بوده است .

    ب : یکی از اصول ترجمه ، درک مفهوم و پیام نویسنده در متن مورد ترجمه است .

   ج : یکی از راههای ایجاد شناخت و ارتباط میان نوجوانان جهان ، مطالعه ی ترجمه آثار ارزشمند نویسندگان                                                    کشور های مختلف است .

    د : یکی از راههای تقویت ذهن و پرورش قدرت و نویسندگی، مقایسه پدیدها و بیان شباهت و تفاوت آنهاست .

 

 36 – کدام یک از موارد زیر از اهداف درس آزاد نیست .

  الف : جبران کاستی های احتمالی کتاب .

  ب : بهره گیری از تعامل دانش آموزان در سازماندهی  و تالیف کتاب .

  ج : برای پر بار کردن اوقات فراغت .

  د : شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محل زندگی .

 

 37 - « داستان نویسان با استفاده ازتخیل و آوردن شخصیت های غیر انسان ، ذهن ما را وا می دارد تا شبیه آن ها را

     در جامعه و اطراف خود پیدا کنیم . » به این گونه داستانها ............................. می گویند .  

               الف : داستانهای تخیلی                                       ب : داستانهای نمادین و رمزی       

             ج : داستانهای عاطفی                                          د : داستا نهای حماسه ای

 

 38 – مثنوی « گل و نوروز » سروده کیست ؟

  الف : جامی                 ب : ایرج میرزا               ج : خواجوی کرمانی        د: ملک الشعرای بهار

 

 39 -  کدام  گزینه غلط است .              

        در درس آدم آهنی و شاپرک

 الف : آدم آهنی مظهر آدم های بی احساس و عاطفه و ماشین زده است .

 ب : نویسنده از شیوه جان بخشی به اشیا استفاده کرده است .

 ج : پیام کلی درس اشاره به این شعرمولانا « از محبت خارها گل می شود » دارد .

 د : این داستان از کتاب ملخ شجاع ( مجموعه ی چهار داستان ) نوشته ناهید آزاد منش است .

 

 40- کدام یک از گزینه های زیر نادرست است .

  الف : املا در دوره متوسطه اول شامل دو بخش است ، 1- املای تقریری 2- فعالیت های که هدف درست نویسی و

 تقویت املا را دارند .

  ب : امام خمینی در شبی غم بار و تلخ به ملکوت اعلی پیوست . ( نثر ادبی )

  ج : « خانه ی ظالم به اندک فرصتی ویران شود » ( ضرب المثل )                 

  د : در دستو زبان فارسی ضمایر به دو دسته متصل و منفصل تقسیم می شوند .

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید

این وبلاگ جهت استفاده ی همکاران ارجمند گروه ادبیات متوسطه ی اول و دانش آموزان گرامی

طراحی شده است، هر چند که کار حقیر در مقابل دریای بدون ساحل ادبیّات، آفتاب به

گز پیمودن است.

مدیر وبلاگ : ادبیات بروجرد(گودرزی)
پیوندها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :جملات شریعتی